PrivacyverklaringPrivacy en beveiliging

 

De opdrachtgever geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan De Tomaso 2.0 BV zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratie en beheerstaken van De Tomaso 2.0 BV. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor De Tomaso 2.0 BV en worden niet aan derden verstrekt, tenzij De Tomaso 2.0 BV hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

 

Voor zover De Tomaso 2.0 BV persoonsgegevens ten behoeve van de opdrachtgever verwerkt, doet De Tomaso 2.0 BV dit als bewerker van persoonsgegevens met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). De opdrachtgever zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de AVG en UAVG voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart De Tomaso 2.0 BV tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.

 

De Tomaso 2.0 BV legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

 

De Tomaso 2.0 BV verwerkt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en daar werkzame personen voor optimale dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen.